முல்லை பெரியாறு அணை.....

முத்துவேல்

என்னை கட்டிவிடுங்களேன்,
எத்தனை முறைதான்
என்னை பெண் பார்பீர்கள்.

 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in