பொங்கல் ஹைக்கூ

முத்துவேல்

தலை குனிந்த நாற்று,
தலை நிமிரவைததது,
தரணி எங்கும் ..

 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in