ஹைக்கூ

அஸீஸ் நிசாருத்தீன்

தமிழர் அவலம்
கலைஞருக்கு மறைத்தது
கறுப்புக் கண்ணாடி

 

azeeznizardeen@gmail.com