ஹைக்கூ

முத்துவேல்


மேகத்தை கைகளால் ,
துவட்டுகிறாள் ,
அவள் கூந்தல் ..


 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in