ஹைக்கூ

முத்துவேல்

இயற்கை வரைந்த ,
வண்ண கவிதை ,
வானவில் .. 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in