மே தின ஹைக்கூ

முத்துவேல்


ஒடியும் முதுகில்,
நெடியும் நறுமணம்,
வியர்வை ..................... 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in