இம்மையில் இழந்ததை

சக்தி

என்னைத தாலாட்டும்
இளங்காலைப
பொழுதினிலே
எந்த
திருநாட்டின்
எண்ணங்கள
அலைமோதும்

அந்திப பொழுதின் சாரத்திலே
அன்றுநான
எனை மறந்து
அன்றில
போலாடி மகிழ்ந்த வேளை
அணைய
ஒளியாய்க் கதிர் வீசுதே !

அன்ன மண்ணின் வாசமது
அள்ள
ி
நெஞ்சைப் பின்னிக்கொள்ள
அழகுத
தமிழின் பெருமைகளெல்லாம்
அலையாய
நெஞ்சில் நுரைத்தபடி

புகையாய்க கரைந்த காலமது
புனலாய
விரைந்த வாழ்கையது
புலத்த
பெயர்ந்த காரணங்கள்
புரிய
நிகழ்வுகள் புரிந்ததன்றோ

 விதையாய விழுகின்ற வேளையிலும்
விழவேண்டும
எந்தன் அன்னை மண்ணில்
செடியாய
வளரும் போதினிலே
செரிக்கட்டும
உணவாய் சோதரர்களில்

உள்ளம குமுறும் எனக்குள்ளே
உணர்வுகள
கொதிக்கும் தனலாக
உதிரத்தின
நிறம் என்றும் ஒன்றே
உலகத்தின
நிஜம் இது ஒன்றே

இம்மையில நானிங்கு இழந்த இன்பம்
மறுமையில
அடைந்திட வேண்டுமெனில்
மறுபட
ி
அன்னை மண்ணிலே தோன்றி
மடியும்வர
வாழ்ந்திட வேண்டும்