ஹைக்கூ

முத்துவேல்


வைர கற்களை பார்த்து,
ஏங்குகிறான் ஏழை,
வானில் நட்சத்திரம் ... 

muthuvel_a2000@yahoo.co.in