மரம

வலங்கை இனியன்

வறண்ட வாழ்வுக்கு
வளமான திறவுகோல்
வெட்டி கொல்வதைவிட
மண்ணில் விதைத்து கொள்.....siva.karthikeyan3@gmail.com