தேயிலை செடி!

கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி


பாட்டாளி
 
எங்களின்

"
குருதி " வியர்வை 
நீராக
வடியும் போது
தான்
இந்தத்
 
தேயிலை
செடிகள் 
சிவப்பைத்
 
தருகின்றன
.....

 

inulhidaya@ymail.com