சிலருக்காவது

செல்வராஜ் ஜெகதீசன்


சிதறிக் கிடந்த
தானியங்களை விடுத்து
சற்றுத் தள்ளி
கொத்திக் கொண்டிருந்த
புறாவிடம்
இதோ இதோவென்று
சுட்டிக் காட்டிக் கொண்டிருந்த
முதியவர் போல்
சிலருக்காவது வாய்க்க வேண்டும்
பறவைகள்
புரிந்து கொள்ளக்கூடிய
பாஷை.

 

SJEGADHE@tebodinme.ae