காதல் கவிதை

.முத்துவேல

உனக்கு வியர்பதாக இருந்தால்,
என் இமைகளை உனக்கு,
மின்விசிறிகளாக வீசுவேன்


muthuvel_a2000@yahoo.co.in