துகள்

அமிர்தா

பால்வெளியின் நீள் வட்ட பாதையில்
கோள்களின் இயக்க விதிகளுக்கு அடங்காது
விலகி வந்த ஒரு துகள்
என் கையில் அகப்பட்டது.
அதை நான்
கருவாக்கி
பொருளாக்கி
உயிராகவும் மாற்றி விட்டேன்.
எனக்கான வட்ட பாதையை
சுழற்சியை,
சுழற்சியின் வேகத்தை,
சுயமாய் தீர்மானிக்கும் கர்வத்துடன்
நானே சுமந்து திரிகிறேன் புதிய உயிரை
யாரும் அறியாது.
என்னுள் இருக்கும் அதுவும்
புதிய பால்வெளியை,
வட்டப்பாதைகளை,
இயக்க விதிகளை
தேடிக் கொண்டே யிருக்கிறது
யுகயுகமாய்!


 

indira.alangaram@gmail.com