ந‌ம‌க்காக‌ விடிய‌ட்டும்...

.எலிசபெத (இலங்கை)

வெற்றிப்பாதை முளைக்குதே
வேகம்
கொண்டு எழுந்திடு
போகும்
பாதை தூரம்தான்
புயலாய்
நீயும் எழுந்திடு...
தோல்விச்சருகுதனை
தூரமாக்கு
தோள்களில்
நம்பிக்கையை பாரமாக்கு
துன்பச்சுமைகளை
தூளாக்கு

துடிக்கும்
திறமைதனை பாதையாக்கு...
தலைநிமிர்ந்து நின்றிட
தமிழினை
அணிந்திடு
தடைகளை
தாண்டிட
தன்
நம்பிக்கைதனை உண்டிடு...

மேகங்கள் லைந்தாலும்
ழைக்கத்தினால் தீண்டலாம்
சோக
ங்கள் சூழ்ந்தாலும்
மாற்றுக்க
ருத்தினால் வெல்லலாம்...

வாழ்வின் வேள்விதனை
லிலும் முகாந்தமிடு
உழைக்கும்
எண்ணங்கள்
உக்கிர
ம் பெறட்டும்
வெட்டாந்த
ரையிலும்
வெள்ளி
நிலவு வெளிப்படும்...

வெட்டிச்சாய்த்தவை வாழைகள்தான் ட்டென
எரிக்கும்
தீயினையும் உறிஞ்சிடு
வீழ்ந்து
போனது விதைகள்தான்
முட்டி
மோதி எழுந்திடு
புய
லுமுனக்கு ணிந்தே போகட்டும்...

ம்பிக்கை எண்ணையை உறிஞ்சிக்கொண்டே
டுக்கலிலும்-எதிர்காலத்தை
ட்டுவை
நாளைய
விடியல் க்காக விடியட்டும்...

 

thangarajelizabeth@yahoo.com