உன்னை

கீர்த்திநாதன்

உன்னை மிகைப்படுத்தி சொல்லவில்லை
சொல்வது உன்னை பற்றி ஆதலால்
அது
மிகையாகவே தெரிகிறது .

 

keerthinan@gmail.com