காற்றின் மகிழ்ச்சி

வலங்கை இனியன்

உன்னை சுற்றியுள்ள
காற்று மகிழ்ச்சி கொள்ளும்
உன் உறக்க மௌனத்தில்
மூச்சுக் காற்றாய்
மூழ்கி எழுவதால்....

 

siva.karthikeyan3@gmail.com