ஹைக்கூ கவிதைகள்

ஆ.முத்துவேல்

தோற்றம் இல்லை,
மறைவும் இல்லை,
ஜாதி ...

தோற்றம் உண்டு,
மறைவும் உண்ட ,
உயிரினம் ...

தோற்றம் உண்டு,
மறைவு இல்ல ,
அறிவியல்..

தோற்றம் இல்லை,
மறைவு உண்டு,
தென்றல் காற்று ......


muthuvel_a2000@yahoo.co.in