வேண்டும் துணிவுடை அசைவு

வேதா. இலங்காதிலகம், டென்மார்க்.

கண்ணே கனியென காரியமியற்றும் தகவு
பண்ணில் பெண்ணைப் பவிசாய்ப் புகழுமளவு
மண்ணிலவளை ஏற்கும் யதார்த்தம் அதிர்வு.
ஆண்டாண்டு தோறும் பெண்ணின் தலைகுனிவு
ஆணாண்டு பெண் அடிமையான சமூக அமர்வு.
எண்ணில் இவ்வதிகார மனப்பதிவு தலைகுனிவு.
உண்மையில் வரவேண்டும் அனைவருக்கும் அறிவு.
பெண்களும் கண்கள் திறப்பது உயர்வு.

மண்ணைக் காக்கிறாளின்று பெண்ணவள் துணிவு.
விண்ணுக்கேகினாள் பெண், ஒரு நிகழ்வு.
எண்ணப் பழுதிற்கு அறிவு ஏர் உழவு
கண்ணைத் திறக்கக் காட்டுமோர் உராய்வு
திண்ணம் இது ஒரு நல்ல பொலிவு.
கோதையே! வேண்டாம் இனியொரு தலைகுனிவு!
பேதமை மாற்றிடும் துணிவுடை அசைவு.
பாதையை வெல் வழி காட்டிடும் நகர்வு.
vetha@stofanet.dk