ஹைக்கூ

மு.கோபி சரபோஜி

உயிரற்ற பொம்மை
கதை கேட்டு தூங்குகிறது.
குழந்தை விளையாட்டு.

------

கூடவே வருகிறது
கருப்பு வெள்ளை நகல்.
நிழல்

-------

விசேஷ வீடுகளில்
அழையா விருந்தாளிகள்.
செருப்புகள்.

-------

கடலின் அழைப்பை
மீற முடியவில்லை.
திரும்பி ஓடும் அலைகள்.

-------

இரகசியங்கள் காக்க
உத்ரவாதம்.
காவல் பொம்மை.