அவசரம்

வேதா. இலங்காதிலகம், ஓகுஸ், டென்மார்க்.

அவசரம் ஒரு குறை வரம்,
அவலம் பெருக்கும் அந்தரம்.
அவதி அவதியாய்ப் படும் அவசரம்
அவஸ்தையான மன நெரிபாடு.
அவசரம் மனிதனுக்கு அவசியமற்ற
அவப்பொழுதை உருவாக்கும்.
அவசர காரியம் சிதறிப் போகும்.
அவசர உணவும் புரையேறிப் போகும்.

தேகம் படபடத்து நிதானமிழக்கும்.
நாகரிகமின்றி வார்த்தைகள் நழுவும்.
வாகாக வேலைகள் வாகை பெறாது.
தேகாரோக்கியமும் அவசரத்தால் நழுவும்.
அவதானமாய்ச் செய்யும் செயற்பாடுமனம்
உவகையாய்க் கொள்ளும் சுகப்பாடு.
பத்திரமான நிதானமும் நிறைவும் ஒரு
மொத்தமான பூரண பலன் தரும்.

 

kovaikkavi@gmail.com