இப்படியும் இருக்கலாம். . . . .

புதுவைப்பிரபா

அவள் பார்க்கும்போதெல்லாம்
நான் பார்க்காமல் இருக்கிறேன் என்று
கவலைப்படுகிறாள் அவள்

அவள் பார்க்கும்போது மட்டும்
பார்க்காததுபோல் இருக்க வேண்டும் என்று
கவனமாய் இருக்கிறேன் நான்.

அவளது கவலைக்கும்
எனது கவனத்திற்கும்
காரணமாய் இருப்பது
காதலாகக்கூட இருக்கலாம்.


puthuvaipraba@gmail.com