ஏக்கம் சுமந்த உள்ளம்

கலைமகள் ஹிதாயா றிஸ்வி 
 

ஏக்கம்  சுமந்த உள்ளம் 
தாக்கங்களில்
 மூழ்கும் 

காலச் சுழற்ச்சி வேகம் 
கற்பனைகளை
ஜனித்து 
ஆசைக்
கோட்டைக்கு 
அத்திவார்மிடும்
 

ஏழ்மை வாழ்வுத் தீயில் 
இளமைத்
தண்ணீர் 
வேகும்
 

நாதியற்ற தனிமை 
நரகக்
கோலம் 
பூணும்
 

கனவு வேர் -அறுந்தே 
கன்னிக்
கொடி 
தள்ளாடும்
 

பெண்மைப் பூவின் உதிரம் 
மண்ணுக்கே
-நல 
உரமாகும்
 
 

sk.risvi@gmail.com