ஹைக்கூ கவிதைகள்

மு
.கோபி சரபோஜி, இராமநாதபுரம்.

பழுத்ததை உதிர்த்து
பருவங்கள்
காட்டுகிறது.
மரம்

------------------------------

வளர்ந்தும்,தேய்ந்தும்
பாடம்
நடத்துகிறது.
நிலவு
.


nml.saraboji@gmail.com