ஹைக்க

முனைவென்றி நா. சுரேஷ்குமார்
நாவறண்டு நீர்தேடி
கடல்நோக்கி
நடக்கிறது 
தாகத்தோடு
நதி