கனடா (கனட நள முன்னிட்டு)

சபா. அருள்சுப்பிரமணியம்

பலஇனமக்கள் வழ்ந்தாலும்
பகையெதுமின்றிவாழ்கின்றோம்!
உலகம் வியக்கநாமெல்லாம்
ஒற்றுமைகாத்துவருகின்றோம்!!

பல்லினம் வாழும் கனடாவாம்
பன்மொழிபேசும் கனடாவாம்
நல்லிணக் கத்தைக் காப்பாற்றி
யாவரும்வாழும் கனடாவாம்!

தனித்தனியாயெம் பண்பாட்டின்
தனித்தனியாயெம் தாய்மொழியின்
தனித்துவம் பேணிக் காக்கின்றோம்!
சகலரும் சேர்ந்துவாழ்கின்றோம்!!

வேற்றுமைஆயிரம் இருந்தாலும்
விருப்புடன் கூடி வாழுகிறோம்
போற்றிடும் ஒற்றுமைஉறவால்நாம்
புகழ்பெறச் செய்வோம் கனடாவை

வாழ்த்திடுவோம்!

காலைப் பதித்துநாம்வாழக்
கைகொடுத் திட்டகனடாவே!
யூலைமுதலாம் நாளிதிலே
நூறுவாழ்த்துகள் கூறுகிறோம்!!

தனித்துவம் பேணிவாழ்ந்திடவும்
தலைநிமிர்ந் துழைத்துஉயர்ந்திடவும்
கனிவுடன் எம்மைஅணைக்கின்ற
கனடியத் தாயைவாழ்த்திடுவோம்!

வாழ்த்துகள் கூறிவணங்குகிறோம்!
மனநிறைவோடுவாழ்த்துகிறோம்!!
வாழ்வளித் தெம்மைக் காத்துவரும்
வளம்மலிகனடாவாழியவே!!

பிறந்தநாளில் வாழ்கவெனப்
பிள்ளைகள் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம்!
சிறந்தவாழ்வைதந்தாய்நீ!
செல்வச் செழிப்புடன் வாழியநீ!!

கனடியக் கொடிமுன் தலைசாய்ப்போம்!
கண்ணியமாயதைப் போற்றிடுவோம்
அனைவரும் எழுந்துநின்றதற்கு
அன்பாய் வணக்கம் சொல்லிடுவோம்.