தடை

முத்துசாமி பழனியப்பன்

பிரித்தறியயியலா வண்ணம்
பொருந்தி வந்த இரு மனங்கள்
பெரும் வலியுடன் பிரிய நேர்ந்தது
ஜாதகம் சாதகமில்லையாம்!

 


muthusamypalaniappan@gmail.com