கட்டாய ஓய்வு

முத்துசாமி பழனியப்பன்

பழுத்த இலைகள்
உதிர்விக்கப்படுகின்றன
அரசியல் மரங்களால்!
 


muthusamypalaniappan@gmail.com