இறப்பு 

கவிஞர் இரா.இரவிநிழலின் அருமை
வெயிலில் தெரியும்
பெற்றோர் மரணம் !

டுக்கமுடியாது மருத்துவர்
தள்ளிப்போடலாம்
இறப்பு !

னம் விரும்புவதில்லை
மிக மூத்தோருக்கும்
இறப்பு !

லருக்கு சோகம்
சிலருக்கு இன்பம்
ஒருவர் இறப்பு !

ரண்டில் ஒன்றுதான்
எரிப்பு புதைப்பு
இறப்பு !

ழுதன
நாளைய பிணங்கள்
இன்றைய பிணத்தின் முன் !

யிர் பிரிந்ததால்
நிரந்தரமானது தூக்கம்
இறப்பு !

ோனால் திரும்பாது உயிர்
ஒருவழிப்பாதை
இறப்பு !

ாராட்டு திட்டு
எதுவும் கேட்காது
இறப்பு !

ாளைக்கு என்று தள்ளாதே
இன்றே நிகழலாம்
இறப்பு !

ருமென்று அஞ்சாதே
வரும்போது வரட்டும்
இறப்பு !

னக்காயம் தரும்
மாயமாய் பின் மறையும்
இறப்பு !

றுதிச் சடங்கின்போது
தொடங்கியது
சொத்துச்சண்டை !

ொடாமல் போங்கள்
உறவுகளின் எச்சரிக்கை
அடுத்த வீட்டில் இறப்பு !

வேண்டாம் ஆணவம்
வேண்டும் பண்பு
உறுதி இறப்பு !

ல்லை என முடியாது
உண்டு ஒரு நாள்
இறப்பு !

சின்ன ஆசை எப்படி அழுவார்கள்
பார்த்துவிட்டு
பிழைக்க வேண்டும் !