ஹைக்கூ

ஆர்.நெடுஞ்செழியன
ிளைக்குக்கிளை தாவும் குரங்கு
பாடம் கற்றதோ...
அரசியல்வாதியிடம்?!

 

chezhian.malar@gmail.com