நல் தீபாவளி

எம்.ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண்ட்டாடை உடுத்திடுவோம்
     பட்சணமும் உண்டிடுவோம்
மத்தாப்புக் கொழுத்திடுவோம்
     மனமகிழ இருந்திடுவோம்
தப்புக்கள் தனைமறப்போம்
     தாழ்பணிவோம் மூத்தோரை
எப்பவுமே இறைநினைப்பை
     இதயமதில் இருத்திடுவோம் !

ஆடம்பரம் அனைத்தையுமே
     அனைவருமே ஒதுக்கிடுவோம்
ஆதரவு இல்லார்க்கு
     அருந்துணையாய் அமைந்திடுவோம்
தீதுடைய செயல்களைநாம்
     தீண்டாமல் இருந்திடுவோம்
தீபாவளி எமக்கு
     சிறப்பாக அமையுமன்றோ !

பட்டாசும் மத்தாப்பும்
     பலபேரின் உழைப்பாகும்
பட்டாசும் மத்தாப்பும்
     பலவிழப்பை தந்துவிடும்
இட்டமுடன் வெடிக்காமல்
     எச்சரிக்கை மனங்கொண்டால்
எல்லோர்க்கும் தீபாவளி
     இங்கிதமாய் இருக்குமன்றோ !

வியாபாரம் தனையெண்ணி
     விதம்விதமாய் பட்சணங்கள்
வண்ணவண்ண நிறமூட்டி
     வாவெனவே அழைத்துநிற்கும்
அவையுள்ளே பொதிந்திருக்கும்
     ஆரோக்கியம் தனைக்கெடுக்கும்
அத்தனையும் தீபாவளி
     அகமகிழ்வைக் குலைக்குமன்றோ !

வேகமாய் வாகனங்கள்
     ஓட்டுவதைத் தவிர்த்திடுவோம்
வேகமது கூடிவிடின்
     விபரீதம் ஆகிவிடும்
தீபாவளித் தினத்தில்
     தேடிவரும் ஆபத்தாய்
திசைதெறிக்க ஓடிவரும்
     வாகனத்தைத் தவிர்திடுவோம் !

மதுவரக்கன் தனையெவரும்
      மனமதிலே நினையாமல்
புதுவசந்தம் வீசுதற்கு
      புத்துணர்வு பெற்றிடுவோம்
தீபாவளி நாளில்
      திருப்பங்கள் பலவந்தால்
தித்திப்பு யாவருக்கும்
      சொத்தாக இருக்குமன்றோ !

நல்லவற்றைச் சிந்திந்தால்
      நாளுமே தீபாவளி
நல்லவழி நாம்நடப்பின்
      நாட்டுக்கே தீபாவளி
அல்லவைகள் அகற்றிவிடின்
      அனைவருக்கும் தீபாவளி
அமைதியுடன் இறைபணிந்தால்
      அமைந்திடும் நல்தீபாவளி !
       

 

உங்கள் கருத்து மற்றும் படைப்புக்களை
 
editor@tamilauthors.com  என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்