தமிழ்

தங்கம்

கிளர்ந்தெழுகிறேன்
உங்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட காதலால்

வார்த்தைகளாயிற்று
என்னுடைய குரோதம்
உங்களுடைய பிரியத்தால்

உணர்கிறேன்
உங்களுடைய அதிர்வுகளை
பிரதிபலிக்கிறது சூழலின் உண்மை

சுவாசிக்கிறேன்
நெருக்கமாக உங்களின்
எழுத்து வடிவத்தை


thangampandi@ymail.com