சிறுகதைகள் நாவல்கள்
1. இரும்பு முள்வேலி 1. ரங்கோன் ராதா
2. சொல்லாதது  
3. காமக் குரங்கு  
4. தீர்ப்பளியுங்கள்  
5. சுடுமூஞ்சி  
6. 'கொக்கரகோ'