அமரர் செம்பியன் செல்வன் (ஆ.இராஜகோபால்) ஞாபகார்த்தச் சிறுகதைப் போட்டி