சீனமொழிக்கதைகள்

 

நடத்துங்க சோதிடரே!  -  

ஜெயந்தி சங்கர்

ஏழு தீக்குச்சிகள்        

ஜெயந்தி சங்கர் 
   

சிங்களமொழிக்கதைகள்

 

ஒரே இரத்தம்

ஆறுமுகம் தங்கவேலாயுதம்
முடிவில்லா கண்ணீர் ஆறுமுகம் தங்கவேலாயுதம்

யுத்தத்தின் சாபம்  

ஆறுமுகம் தங்கவேலாயுதம்

ஜனவரி 31 ஆம் திகதி  

ஆறுமுகம் தங்கவேலாயுதம்

எதிரொலி

ஆறுமுகம் தங்கவேலாயுதம்
   
அரபுமொழிக்கதைகள்  
விசர்நாய்க்கடி அஷ்ரஃப் சிஹாப்தீன்
   
ஜப்பானியமொழிக்கதைகள  
நேசவாளி சிலந்தி